Slotbijeenkomst project Weide & Water: aan de slag met duurzaam bodem- en waterbeheer - BoerenNatuur Groningen West

Slotbijeenkomst project Weide & Water: aan de slag met duurzaam bodem- en waterbeheer

Woensdag 15 november was de slotbijeenkomst in Zuidwolde van ons project Weide & Water. Vanuit het project is met meer dan 80 boeren is er kennis en praktijkervaring gedeeld over duurzaam bodem- en waterbeheer. Aan de hand van onder andere acht studiegroepen, vele praktijkproeven en gezamenlijke veldbijeenkomsten hebben we de afgelopen vier jaar gekeken hoe je met praktische maatregelen binnen de bedrijfskringloop kunt bijdragen aan een mooie bodem. Een goede bodem zorgt voor een stabiele gewasproductie, een goede waterkwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water. Voor deelnemers was de combinatie van individueel advies en veldbezoeken bij elkaar op het erf waardevol: “De beste manier van leren is van andere boeren”, zoals een van hen aangaf.

Andere kijk
Tijdens de bijeenkomst vertelde onze projectleider Janneke van der Velde over de afgelopen jaren. Aan de hand van een korte video kon iedereen in vogelvlucht zien wat er binnen het project allemaal gedaan is, in een tijd waarin er veel op de agrarische sector is afgekomen. Deelnemers vonden het een leerzaam project met een divers aanbod aan excursies. Ze zijn aan het denken gezet en hebben een andere kijk gekregen op bodem, grond en bemesting. Een enthousiaste boer vertelt: “Ik heb aan het bodemadviestraject meegedaan. Daar heb ik veel geleerd en ook al toegepast in de bedrijfsvoering. Zo ben ik een derde in kunstmest teruggegaan met dezelfde opbrengst.” Niet alle deelnemers hebben al directe stappen gezet maar wel nieuwe denkrichtingen meegekregen voor de toekomst. De gemengde groep van boeren met diverse bedrijfsvoeringen werd als positief ervaren, door voor elkaar open te staan hebben deelnemers veel van elkaar geleerd.

Workshops voor verdieping en inspiratie
Na een gezamenlijke terugblik op het project splitste de groep zich op om aan verschillende workshops deel te nemen. Er werden vier workshops aangeboden: ‘Waterkwaliteit’ door Marion Meijer en Vincent Hovinga van Waterschap Noorderzijlvest, ‘Bodemleven’ door melkveehouder Jan Dirk van de Voort, ‘Bodemkwaliteit’ door melkveehouder Agnes de Boer en bodemadviseur Joost Mulder en ‘Sturen van water en nutriënten in een perceel’ door Jouke Velstra van Acacia Water. Zo kon een ieder in twee rondes kiezen waar men zich verder in wilde verdiepen.

Kracht van het project
De workshops waren een waardevolle afsluiting van het project. Aanwezigen konden de opgedane kennis met elkaar delen en inspiratie opdoen van elkaar en van de sprekers. Uit het enthousiasme tijdens de slotbijeenkomst en uit een eerder gehouden enquête onder de deelnemers bleek dat er veel animo is voor een vervolg. De organiserende partijen doen dan ook hun best hier stappen in te zetten. Janneke: “De betrokkenheid van de deelnemers was de kracht van het project.” Aanwezigen krijgen tot slot nog het boek ‘Rijke grond’ van Gabe Brown mee ter inspiratie.

Het project werd samen met Collectief Midden-Groningen en Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt georganiseerd. Mede mogelijk gemaakt door Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.