Kruidenrijk grasland - BoerenNatuur Groningen West

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere variatie van planten en kruiden op de percelen: zeer aantrekkelijk voor insecten en (weide)vogels. Daarnaast zorgen de verschillende soorten beworteling voor een betere bodemstructuur en bijbehoren bodemleven. Bij soortenrijk productiegrasland draait het daarnaast om een stabiele productie met minder input en een goed rantsoen voor het vee.

Als collectief zijn we met beide soorten kruidenrijk grasland volop bezig. Lees hieronder waarom en hoe we dat samen met onze deelnemers doen.

Project ‘Kruidenrijk weidevogelgrasland’

Onder kruidenrijk weidevogelgrasland verstaan we een rand of perceel die open in het veld ligt en een gevarieerde structuur heeft. Inheemse kruidensoorten zoals boterbloem en veldzuring krijgen hier volop kans om te groeien en jonge (weide)vogels kunnen er makkelijk doorheen lopen om voedsel te zoeken en om zich te verstoppen als er gevaar dreigt. De bloemrijke vegetatie trekt veel insecten aan en levert dus veel voedsel op voor de vogels. Bij soortenrijk productiegrasland draait het daarnaast om een stabiele productie met minder of geen toevoeging van kunstmest en een goed rantsoen voor het vee.

Dit project voeren we uit met 13 deelnemers van het collectief. Bij 9 melkveehouders zijn in het najaar van 2021 proefstroken ingezaaid. Het gaat in totaal om 16.000 vierkante meter in de buurt van Winsum en Grijpskerk. Deze melkveehouders zijn al actief met weidevogelbeheer en hebben allemaal een plasdrasgebied op hun percelen. De overige deelnemers hadden al eerder kruidenrijk weidevogelgrasland gezaaid of gaan dit door omstandigheden in 2022 doen. Het project wordt begeleid door ecoloog Arend Timmerman. Hij helpt bij het samenstellen van de juiste zaaimengsels. Hierbij kijkt hij onder andere naar welke kruiden er al in het weiland stonden en wat de grondsoort is van de percelen. De komende twee jaar worden de percelen gemonitord om te kijken hoe de verschillende zaaimengsels zich ontwikkelen en geven we de melkveehouders advies over het beheer. De laatste ontwikkelingen binnen dit project leest u in het actueelbericht.

Bekijk ook de fotoserie bij een artikel over dit project in De Veldpost 

Looptijd project ‘Kruidenrijk weidevogelgrasland’: tot eind 2023
Contactpersoon: projectleider Janneke van der Velde (jvandervelde@boerennatuurgroningenwest.nl)

Het project Kruidenrijk weidevogelgrasland is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen.

Project ‘Soortenrijk productiegrasland’

Onder soortenrijk productiegrasland verstaan we een gewas met een diversiteit in grassen, kruiden en vlinderbloemigen. Het heeft een goede voederwaarde en verbetert de bodem(structuur) op termijn. Bovendien varieert de beworteling van de kruiden en grassen waardoor het beter bestand is tegen bijvoorbeeld een langere periode van droogte of veel regen. Daarnaast trekt het verschillende insecten aan zoals bijen en vlinders. Ook zonder kunstmest kan het een hoge en stabiele opbrengst produceren.

Binnen de GLB-pilot ‘Hoe?Zo!’ van het afgelopen jaar gingen deelnemers van ons collectief aan de slag met soortenrijk productiegrasland. Met 23 deelnemers hebben we een vervolgproject opgezet dat we nu uitvoeren: het project ‘Soortenrijk productiegrasland’. Aan de hand van bedrijfsbezoeken wordt de voortgang besproken, worden ervaringen en kennis uitgewisseld en geven we advies over het beheer. Samen bekijken we hoe soortenrijk productiegrasland goed kan worden ingepast in de bedrijfsvoering.

Looptijd project ‘Soortenrijk productiegrasland’: tot eind 2022
Contactpersoon: projectleider Janneke van der Velde (jvandervelde@boerennatuurgroningenwest.nl)

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.