Klimaatboeren - BoerenNatuur Groningen West

Klimaatboeren 

De verandering van het klimaat raakt boeren in hun bedrijfsvoering en portemonnee, zijn er perspectieven?


In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen hebben we de afgelopen jaren al duidelijk kunnen waarnemen en volgens voorspellingen van het KNMI worden deze gevolgen naar de toekomst nog groter. Verandering van het klimaat raakt de agrarische sector in de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat. Met dit project willen we verkennen welke maatregelen we kunnen treffen om hier mee om te gaan.

Hierbij gaat het om maatregelen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling. Maar we willen ook kijken of de maatregelen tevens bij kunnen dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van uitspoeling van nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het watersysteem.

In 2023 willen we samen verkennen welke maatregelen we lokaal kunnen treffen aan het watersysteem en welke maatregelen op perceelsniveau mogelijk zijn. Door water en bodem in kaart te brengen en expertise in te brengen gaan we samen op zoek naar effectieve maatregelen. Deze ‘klimaatmaatregelen” worden vervolgens in 2024 uitgevoerd. Om te toetsen of de maatregelen ook echt effectief zijn gaan we de effecten monitoren en de kennis die we opdoen met u delen. Dit doen we online maar ook in de vorm van kennisbijeenkomsten.

Omdat maatregelen op watersysteemniveau vaak verder gaan dan perceelsgrenzen is een gebied geselecteerd waar we dit project willen uitvoeren. Bent u boer in het projectgebied en wilt u graag kennis en ervaring opdoen met klimaatmaatregelen? Meldt u zich dan dit voorjaar aan.

Inmiddels is er door Aequator een gebiedsanalyse uitgevoerd. Bekijk deze hier:

Wilt u graag leren van de kennis die we in dit project opdoen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Meer weten over deelname? 
Neem dan contact op met Erna Alting:
E ealting@boerennatuurgroningenwest.nl T 0657949991

Meer projecten

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.