Noordelijke agrarische collectieven presenteren Leidraad gebiedsoffertes - BoerenNatuur Groningen West

Noordelijke agrarische collectieven presenteren Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden hebben de Leidraad Gebiedsoffertes opgesteld. Deze leidraad omvat een stappenplan om tot een gebiedsofferte te komen. In zo’n gebiedsofferte beschrijft het collectief welke maatschappelijke diensten op het gebied van agro, natuur, milieu, water en klimaat zij kan leveren, hoeveel budget hiervoor nodig is en hoe overheden en agrariërs gezamenlijk de uitvoering hiervan vorm kunnen geven.

Volgens de collectieven kan de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Niet door regels, ge- en verboden en subsidies, maar door op te treden als leveranciers van waardevolle diensten aan de maatschappij. Een gebiedsofferte is een relatief nieuw initiatief en wordt vaak gezien als ingewikkeld. Toch is het een belangrijk instrument. Nu steeds vaker landbouwpartijen worden gevraagd bij te dragen aan maatschappelijke opgaven in hun eigen gebied, biedt een leidraad om tot een gebiedsofferte te komen boeren uitkomst.

Uitgebreide verkenning
In het afgelopen half jaar voerden de drie Friese en Groningse collectieven samen met de provincies Fryslân en Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, het Ministerie van LNV, de AgroAgenda Noord Nederland en bureau Wing een uitgebreide verkenning uit. Ze inventariseerden wat er op de gebieden af komt aan doelen en opgaven, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast brachten ze in kaart wat de agrarische sector in het gebied kan en wil leveren, en tot slot zetten ze uiteen hoe de maatschappelijke vraag en het lokale aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. Dat leidde tot de Leidraad Gebiedsofferte.

Aanplanten van bomen in houtwallen
De leidraad biedt een stappenplan om te komen tot een aanbod vanuit het gebied. Afrekenbaar, bindend en interessant voor alle partijen. “Wij zien grote kansen om in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden maatschappelijke diensten te leveren. Zo willen wij aan de slag met het aanplanten van bomen in bestaande houtwallen om meer CO2 vast te leggen en de biodiversiteit te vergroten. Ook kunnen we het kunstmestgebruik en de aanvoer van krachtvoer terugbrengen en meer water vasthouden op het boerenland om verdroging en verzilting tegen te gaan. Die diensten kunnen we met behulp van de leidraad op waarde zetten en uitvoeren”, aldus Albert van der Ploeg, voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden.

Provinciale programma’s landelijk gebied
Met deze leidraad is de zoektocht nog niet afgerond. Betrokken partijen gaan nu aan de slag om daadwerkelijk tot gebiedsoffertes te komen. Er wordt ook gekeken hoe de gebiedsoffertes samen op kunnen lopen met de Provinciale Programma’s voor het Landelijk Gebied. De ambitie is om een eerste offerte begin 2024 aan te bieden aan de provincies.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.