Goed nieuws voor de grutto in Polder De Oude Held: akkoord over natuurcompensatie De Suikerzijde - BoerenNatuur Groningen West

Goed nieuws voor de grutto in Polder De Oude Held: akkoord over natuurcompensatie De Suikerzijde

Negen Groningse natuur- en milieuorganisaties*, waaronder Collectief Groningen West, en de gemeente Groningen hebben samen een aangepast plan bedacht voor de natuurcompensatie die nodig is voor de ontwikkeling van De Suikerzijde. In het oude voorstel was een aanpassing in weidevogelgebied Polder De Oude Held nodig. Hiervoor is gezamenlijk een alternatieve oplossing gevonden.

In totaal is er 14 hectare natuurcompensatie nodig voor de water- en meervleermuis die nu in de oude vloeivelden foerageren. In het plangebied voor De Suikerzijde is al een eerste compensatiegebied van 7 hectare gemaakt. Dit ligt ten zuiden van het spoor Groningen-Leeuwarden en functioneert al goed. Over het eerdere plan voor de overige 7 hectare natuurcompensatie waren natuurorganisaties en gemeente Groningen het niet met elkaar eens. Een deel van Polder De Oude Held zou aangepast moeten worden. Omdat dit weidevogelgebied is, wilden de natuurorganisaties dit gebied ontzien. Dat leidde ertoe dat de gang naar de rechter werd gemaakt en dat de grondwerkzaamheden voor De Suikerzijde zijn uitgesteld. In november vorig jaar werd wel overeenstemming bereikt over de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug over het Hoendiep.

Natuurcompensatie in park De Suikerzijde

Ondanks de procedures bleven de natuurorganisaties en de gemeente steeds met elkaar in gesprek. Deze gezamenlijke zoektocht heeft geleid tot een alternatieve oplossing. Het toekomstige park aan de westkant van De Suikerzijde wordt flink aangepast met meer ruimte voor de natuur. Zo wordt de geplande waterpartij groter en wordt een bouwveld naast het park geschrapt. Ook is het water niet langer geschikt voor drijvende woningen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een waterpartij van 5 hectare dat als foerageergebied dient voor vleermuizen. Daarmee krijgt het grootste deel van de compensatieopgave een plek binnen De Suikerzijde. Voor de overige 2 hectare zien gemeente en natuurorganisaties mogelijkheden om het water in het Westpark (skivijver) en in De Held (Merodegraft en Roegebostocht) voor vleermuizen te verbeteren. De plannen hiervoor worden in samenspraak met de omgeving, het waterschap en andere betrokken partijen verder uitgewerkt.

Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederatie Groningen is verheugd. ‘Polder De Oude Held is een zeer waardevol weidevogelgebied en we zijn heel blij dat we dit nu kunnen ontzien. Er ligt nu een mooi alternatief plan voor de water- en meervleermuis waar we alle vertrouwen in hebben.’

Daarnaast ondersteunt de gemeente het streven van Het Groninger Landschap om extra leefgebied voor de geoorde fuut in de Oosterpolder bij Haren te realiseren. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap: ‘Het is mooi dat we er uiteindelijk in goed overleg met elkaar zijn uitgekomen. De uitkomst onderstreept dat er een gezamenlijk belang is om bij de ontwikkeling van de stad Groningen oog te hebben voor aanwezige natuurwaarden en daarin samen op te trekken.’

Ook voor wethouder Rik van Niejenhuis is het een belangrijke mijlpaal. ‘Het was een enorm ingewikkelde puzzel en die hebben we samen opgelost. Wij zijn ook blij dat we uit het weidevogelgebied kunnen blijven. Nu kijken we vooral vooruit. We gaan volop aan de slag met De Suikerzijde waarbij we tegelijkertijd natuur ontwikkelen. Dit proces laat zien dat dit hand in hand kan gaan.’

Ontheffing op de Wet Natuurbescherming

Naar aanleiding van de gewijzigde plannen voor natuurcompensatie heeft de provincie nu besloten de reeds verleende ontheffing op de Wet Natuurbescherming te wijzigen. Dat is nodig om uiteindelijk te mogen starten met de bouw. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste grondwerkzaamheden eind dit jaar starten waarna de woningbouw eind 2024 begint.

*De Groningse natuur- en milieuorganisaties: Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen, de Bomenstichting en Natuurmonumenten.

bron: gezamenlijk persbericht gemeente Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen

Foto: Bert Lanting

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.