Privéleven boerenzwaluwen onder de loep - BoerenNatuur Groningen West

Privéleven boerenzwaluwen onder de loep

Presentatie door Jouke Altenburg, vrijwillig boerenzwaluwonderzoeker

Er zijn weinig vogelsoorten die zich zo sterk verbonden hebben met de mens als de boerenzwaluw. Ze zingen zelfs binnenshuis. De meest gebruikte broedlocaties zijn melkvee- en paardenstallen in het buitengebied. Boerenzwaluwen zijn vertrouwd met de gewoonten van erfbewoners. Dat is niet zo vreemd, want bij leven en welzijn komen boerenzwaluwen terug op een erf, wanneer ze er het voorafgaande jaar succesvol hebben gebroed.

In het werkgebied van BoerenNatuur Groningen West komen boerenzwaluwen nog in hoge dichtheden voor. In het licht van de royale halvering van de Nederlandse populatie in de tweede helft van de vorige eeuw, is dat iets om te koesteren. Sinds de jaren negentig is de landelijke boerenzwaluwstand langzaamaan weer gestegen. Al lijkt er sinds 2019 sprake van een negatieve omslag. Om de vinger aan de pols te houden en te begrijpen welke factoren de trend het sterkst beïnvloeden, is het nodig om jaarlijks de overleving en het broedsucces systematisch te volgen. Dat gebeurt door vrijwillige onderzoekers.

Jouke Altenburg (1958) is zo’n vrijwilliger. Sinds 2009 onderzoekt hij met Theo Boudewijn boerenzwaluwen op een aantal erven in de West-Betuwe (Gld) en de oostelijke Vijfheerenlanden (Ut). Beide vrijwillige ringers namen ook deel aan landelijke onderzoeken, o.a. naar het trekgedrag van boerenzwaluwen, broedplaats- en partnertrouw en de mogelijke invloed van leeftijd op het broedresultaat. In de presentatie voor BoerenNatuur Groningen West zullen actuele resultaten van een aantal onderzoeken voor het voetlicht worden gebracht. De presentatie is een mix van mooie foto’s, beleving en achtergrondkennis.

 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.