Steeds meer boeren maken land nat voor weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

Steeds meer boeren maken land nat voor weidevogels

Als het broedseizoen begint verzamelen weidevogels zich graag op natte plekken in het boerenland. Deze zogenaamde plasdras gebieden werken als een magneet op vogels zoals grutto’s, kieviten en tureluurs: in het ondiepe water kunnen ze rusten en poetsen terwijl de drassige randen volop voedsel bieden. Het zijn ‘resorts’ waar het goed toeven is voor weidevogels en hun kroost. Steeds meer boeren die aangesloten zijn bij Collectief Groningen West creëren plasdras gebieden om hun land aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Melkveehouders Matthijs en Nienke Veenland uit Onderdendam hebben drie plasdras stukken op hun land: “Weidevogels horen bij ons boerenland. Wij doen er alles aan om ons land aantrekkelijk voor ze te maken en een goed gastheer voor ze te zijn”.

Het nat maken van land voor weidevogels is een belangrijke maatregel om een gebied aantrekkelijker voor weidevogels te maken. Veldcoördinator Henk van der Noord constateert opgetogen dat steeds meer boeren dit doen, in combinatie met het later maaien van percelen: “In 2016 hadden 218 boeren (al dan niet gezamenlijk) 57 plasdrasgebieden. Nu zijn dat 243 boeren met 128 natte gebieden. Een stijgende lijn dus en dat is goed nieuws voor de weidevogels”.

Maatregelen voor weidevogels
Matthijs en Nienke boeren met 230 stuks vee (waarvan 120 melkkoeien) op ruim 100 hectare land bij Onderdendam. Een flink deel hiervan is geschikt gemaakt voor weidevogels met diverse maatregelen. Vorig jaar is een derde plasdras gebied gemaakt. Daarnaast wordt het gras rondom deze gebieden pas na 15 juni gemaaid zodat de vogels alle rust krijgen om hun jongen groot te brengen. Ook hebben ze drie hectare kruidenrijke randen, natuurvriendelijke oevers en sloten met hoog waterpeil zodat weidevogels ook daar makkelijker voedsel kunnen vinden. Deze (inrichtings) maatregelen worden mogelijk gemaakt vanuit het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’ en gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Robuust
Volgens Matthijs en Nienke gaat het niet alleen om wat zij zelf doen voor de weidevogels, maar juist ook in samenwerking met aangrenzende boeren en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. “Niet alleen wij, maar ook onze buren maken hun land aantrekkelijk voor weidevogels. En dan creëer je samen een robuust gebied waar meer weidevogels op af komen. En het werkt, want de afgelopen jaren neemt het aantal weidevogels hier alleen maar toe. Dat is echt genieten om te zien, daar doen we het voor”.

Water doet leven
Niet alleen de reguliere soorten zoals grutto, kievit en tureluur profiteren van de maatregelen, ook vogels als kleine plevier en kluut brengen hun jongen groot in plasdras gebieden. Daarnaast zijn deze gebieden aantrekkelijk voor vogels op doortrek zoals kemphaan, bosruiter en watersnip. Ze kunnen hier even ‘bijtanken’ en daarna weer verder met de reis naar hun broedgebieden. “Vlak voor het broedseizoen zie je hier grote groepen kieviten en goudplevieren boven de plasdras gebieden vliegen. Een prachtig gezicht”, aldus Matthijs en Nienke. “Water doet leven en daar profiteren vele vogels van. We zien ze graag, ze zijn hier welkom op ons boerenland”.

Op ons YouTube kanaal staat een kort filmpje: Compilatie van plasdrasgebieden in de Winsumermeeden en Onderdendam.

Het project Verbetermaatregelen voor weidevogels in het werkgebied van Collectief Groningen West wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer nieuws

Bekijk ons online jaarverslag 2023

Bekijk ons online jaarverslag 2023

In ons online jaarverslag kunt u lezen wat wij in 2023 hebben gedaan en bereikt in de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en hoe we samen optrekken naar een natuurinclusievere landbouw….